Polityka prywatności Mindray

1. Uwagi wstępne

Polityka prywatności („Polityka”) określa sposób przetwarzania przez SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD., z siedzibą w Chinach, i powiązaną z nią europejską spółkę Mindray Medical Poland Sp. oz.o. z siedzibą w Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, Poland („Spółka” lub „my/nam”), danych osobowych (jak zdefiniowano je niżej), dotyczącychdostawców, klientów i użytkowników stron internetowych, które to grupy zostały odpowiednio zdefiniowane poniżej (łącznie zwane „Osobami, których dane dotyczą” lub „Państwo/Państwa”).
Niniejsza Polityka nie znajduje zastosowania do pracowników (w szczególności osób zatrudnionych, pracowników tymczasowych, pracowników oddelegowanych, przedstawicieli lub byłych pracowników Spółki lub kandydatów, których Spółka może potencjalnie zatrudnić lub zakontraktować).
Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie do wszelkich kategorii danych osobowych osób, których dane dotyczą, otrzymanych i pozyskanych przez Spółkę, czy to w formie elektronicznej, papierowej czy nagrania głosowego („Dane Osobowe”).
Gromadzimy i przetwarzamy Państwa Dane Osobowe w zgodzie ze znajdującymi zastosowanie przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w całej jego rozciągłości, jak również przepisami, zaleceniami i wytycznymi wydanymi przez właściwe organy ds. ochrony danych, w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie („Przepisy o ochronie danych osobowych”).

W skrócie:
 • Nie będziemy gromadzić Danych Osobowych bez wiedzy Osób, których dane dotyczą, lub bez odpowiedniej podstawy prawnej. Niniejsza Polityka określa cele, dla których zbieramy i wykorzystujemy Dane Osobowe, sposób kontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek zapytań lub skarg, rodzaje stron trzecich, którym ujawniamy informacje, prawa Osób, których dane dotyczą w odniesieniu do ich Danych Osobowych oraz wybory i środki dostępne w celu ograniczenia wykorzystania i ujawnienia tych danych.
 • Nie będziemy udostępniać informacji osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Polityce.
 • Jesteśmy uprawnieni do przekazywania Danych Osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, na obszary innych jurysdykcji, które mogą, ale nie muszą przewidywać odpowiednich przepisów prawa chroniących Dane Osobowe; w przypadku przekazania Danych Osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, podejmiemy odpowiednie środki by zapewnić przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących spółki, która te dane przekazała, oraz ochronę przekazywanych przez nas danych.
 • Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia posiadanych przez nas Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, rozpowszechnieniem, modyfikacją i zniszczeniem.
 • Umożliwiamy Osobom, których dane dotyczą, wykonywanie przysługujących im praw zgodnie z przepisami o ochronie Danych Osobowych i w ich granicach, w tym, na żądanie i bez ograniczeń, prawa do dostępu, korygowania lub usuwania Danych Osobowych.
 • Będziemy regularnie weryfikować w jaki sposób realizowanie przez nas zobowiązania określone w niniejszej Polityce, a także zapewnimy niezależny, określony sposób rozpatrywania skarg związanych z naszymi praktykami związanymi z prywatnością.

2. Zakres regulowany Polityką

Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie do Danych Osobowych dotyczących osób fizycznych, należących do poniższych kategorii:
 • „Użytkownicy strony internetowej”: pracownicy służby zdrowia lub inni użytkownicy odwiedzający witryny strony internetowej Spółki https://www.mindray.com/pl („Strona Internetowa”).
 • „Dostawcy”: wszyscy dostawcy, usługodawcy, byli dostawcy lub partnerzy kontraktowi Spółki (każdorazowo zwani „Dostawcą”).
 • „Klienci”: wszyscy klienci Spółki lub jej potencjalni klienci, odsprzedawcy, handlarze, dystrybutorzy lub przedstawiciele podmiotu z branży ochrony zdrowia, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego lub inne podmioty zawierające umowy ze Spółką.

Poszczególne rozdziały niniejszej Polityki są poświęcone pojedynczej kategorii Osób, których dane dotyczą, tam gdzie wyraźnie na to wskazano.

3. Zmiany i aktualizacje

Niniejsza Polityka może w przyszłości, co pewien czas, wymagać zmian, które będą odzwierciedlać zmieniające się okoliczności. Po dokonaniu jakichkolwiek zmian, przekażemy Osobom, których dane dotyczą, Politykę w nowym brzmieniu- treść Polityki w nowym brzmieniu zamieszczana będzie każdorazowo na Stronie Internetowej, dzięki czemu Osoby, których dane dotyczą, mogą zapoznać się z jej najnowszą wersją w dowolnym czasie. Po dokonaniu zmiany Polityka ukaże się na Stronie Internetowej z nową datą. Ponadto otrzymanie Polityki możliwe jest poprzez kontakt ze Spółką pod jej adresem lub z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce.

4. Gromadzone Dane Osobowe, cel i podstawa prawna ich gromadzenia

A. Pliki cookie i dane z przeglądarki (Użytkownicy strony internetowej)

Podczas odwiedzania i korzystania ze Strony Internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj., gdy nie rejestrują się Państwo czy nie udostępniają nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie te Dane Osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje do naszego serwera, a które są technicznie niezbędne, byśmy mogli wyświetlać Państwu Stronę Internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo.
Zebrane dane przekazujemy do właściwych wewnętrznych działów w celu ich przetwarzania oraz do innych podmiotów powiązanych z Grupą Mindray lub do zewnętrznych dostawców usług, partnerów kontraktowych (np. odpowiedzialnych za hosting oraz system zarządzania treścią CMS) dla realizacji wymaganych celów (wyświetlania strony internetowej oraz konfiguracji jej treści). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie i inne podobne technologie przechowywania danych. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką cookie https://www.mindray.com/pl/Cookienotice.html.

B. Dane administracyjne (dotyczące Klientów i Dostawców)

W trakcie trwania stosunku łączącego Klienta lub Dostawcę ze Spółką i przez niezbędny okres po zakończeniu takiego stosunku, Spółka będzie pozyskiwać, gromadzić i prowadzić ewidencję, która może zawierać, bez wyjątków, wszelkie lub tylko niektóre z wymienionych niżej kategorii Danych Osobowych dla celów opisywanych poniżej:
 • imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, prywatny adres e-mail;
 • datę urodzenia;
 • numer paszportu lub dowodu osobistego;
 • informacje o prawie do pobytu, jeżeli istnieją;
 • informacje o wykonywanym zawodzie;
 • szczegóły warunków zatrudnienia lub stosunku prawnego; umowy cywilnoprawnej;
 • korespondencja ze Spółką i inne informacje udostępnione Spółce przez podmiot, którego dane dotyczą;

Gromadzimy informacje administracyjne o Dostawcach i Klientach, w celu:- dokonania wyboru Dostawców i Klientów;

 • negocjowania, zawarcia i wykonania umów;
 • negociar, celebrar o ejecutar un contrato;
 • wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem, regulaminów i prawa wspólnotowego, w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 • uzyskania informacji niezbędnych do zawarcia umów;
 • spełnienia, przed zawarciem umowy, określonych żądań Dostawcy lub Klienta;
 • wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy;
 • świadczenia usług lub umożliwienia ich świadczenia;
 • udzielenia odpowiedzi na pytania i żądania udzielenia informacji;
 • wykonania praw w sądzie, w przypadku postępowania sądowego, żądań sądu lub właściwych organów lub w odniesieniu do innych zobowiązań prawnych i jeśli Spółka w dobrej wierze uważa, że przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązującego ustawodawstwa oraz w celu ochrony i zabezpieczenia praw i mienia Spółki.

Podstawa prawna: dane te przetwarzamy ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub do wypełnienia obowiązku prawnego(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki dla zapewnienia efektywnego prowadzenia jej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

C. Informacje finansowe (dotyczące Klientów i Dostawców)

Spółka może gromadzić i przechowywać dane, które mogą zawierać, bez ograniczeń, informacje o kontach bankowych lub innych kontach, na które Klienci lub Dostawcy otrzymują należne im płatności.

Gromadzimy informacje finansowe, by dokonać zapłaty na rzecz Klienta lub Dostawcy zgodnie z warunkami zawartej z nimi umowy. Przetwarzamy te informacje ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), lub do wypełnienia obowiązków prawnych przewidzianych prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 c RODO).

D. Dane Osobowe do celów informacyjnych i marketingowych

W celu nawiązania kontaktu, Spółka może gromadzić następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres pocztowy,
 • numer telefonu,
 • numer telefonu komórkowego,
 • Dane Osobowe ujawnione w trakcie rozmowy lub w wiadomości.

W przypadku kontaktu lub komunikacji z nami, na przykład za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, udostępnione przez Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, prośby lub w celu prowadzenia korespondencji biznesowej. Dane zgromadzone w takiej sytuacji usuwamy, kiedy ich przechowywanie przestaje być konieczne, chyba że istnieją przewidziane prawem obowiązki w zakresie ich przechowywania lub gdy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania terminów przedawnienia.
Zebrane dane przekazujemy do właściwych wewnętrznych działów w celu ich przetwarzania oraz do innych podmiotów powiązanych z Grupą Mindray, dystrybutorów lub do zewnętrznych dostawców usług, partnerów kontraktowych (n.p. odpowiedzialnych za hosting oraz usługodawców) jeśli jest to konieczne i dla realizacji wymaganych celów (np. nawiązanie kontaktu, korespondencja związana z prowadzoną działalnością, obsługa Klienta itp.). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

- Newsletter i komunikacja dla celów marketingowych

Za Państwa wyraźną zgodąmożemy przetwarzać Dane Osobowe w celu przesłania Państwu newslettera Spółki lub innych treści o charakterze marketingowym. Zgodę mogą Państwo wyrazić na różne sposoby, np. poprzez dedykowaną sekcję Strony Internetowej, pisemnie członkowi naszego zespołu podczas wydarzeń, itp. Zgoda na przesyłanie newslettera jest fakultatywna i nie jest konieczna do korzystania z innych usług Mindray.
Newsletter zawiera aktualności, a także bardziej szczegółowe informacje o produktach Mindray.
Zapisując się na otrzymywanie newslettera lub wydając zgodę dla celów marketingowych mogą Państwo otrzymywać pocztą elektroniczną lub telefonicznie spersonalizowane informacje o produktach, usługach lub wydarzeniach oferowanych przez Spółkę, zgodnie z wybranymi przez siebie preferencjami.
Dane mogą zostać przekazane do naszego systemu zarządzania chmurą i na platformę obsługi Klienta, do których mają dostęp inne spółki Grupy i/lub usługodawcy, w celu wspierania i wdrażania komunikacji marketingowej.
Zebrane dane są usuwane po upływie 12 miesięcy lub w braku nowej zgody, o której wydanie prosiliśmy. Jeżeli nie życzą sobie już Państwo otrzymywania naszego newslettera, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Wystarczy kliknąć w łącze zawarte w każdym z newsletterów, by zostać poprowadzonym przez proces rezygnacji, lub też przesłać nam oświadczenie o rezygnacji e-mailem.

Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w sytuacji, gdy zgoda nie jest wymagana.

E. Dane wrażliwe Osób, których dane dotyczą, dla celów due dilligence oraz zarządzania stosunkami z Klientami

Podczas procesu wyboru Dostawców, trwania stosunków z Klientami, czy też interakcji z użytkownikami Strony Internetowej, Spółka może otrzymywać Dane Osobowe zawierające dane wrażliwe, to jest:
 • informacje o pochodzeniu rasowym i etnicznym, poglądach politycznych, wyznaniu lub przekonaniach światopoglądowych;
 • informacje o przynależności do związków zawodowych;
 • dane genetyczne, dane biometryczne pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej;
 • dane dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego; a także
 • dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

Dane wrażliwe są gromadzone jedynie wtedy, gdy zostaną otrzymane od osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO ).

Możemy również gromadzić ograniczoną ilość danych dotyczących wyroków skazujących, jeżeli zezwala na to prawo i w dozwolonym przez nie zakresie. Będą to zwykle sytuacje, gdy tego rodzaju przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub należytej staranności etycznej, z zastrzeżeniem przestrzegania naszej polityki ochrony i przechowywania danych.

5. Polityka prywatności

W jaki sposób gromadzimy Dane Osobowe

Pozyskujemy, zbieramy i przechowujemy Dane Osobowe w związku ze stosunkiem łączącym nas z Osobą, której dane dotyczą, w sposób dozwolony lub wymagany przez właściwe przepisy prawa, opierając się na podstawach prawnych wskazanych powyżej.

Większość Danych Osobowych pozyskujemy poprzez formularze i zgłoszenia wypełniane przez Osoby, których dane dotyczą, w związku ze stosunkiem łączącym je ze Spółką.
Niektóre Dane Osobowe możemy pozyskiwać od osób trzecich, w tym w momencie otrzymywania danych kontaktowych dla celów marketingowych lub kiedy obowiązujące lokalnie prawo wymaga od Osób, których dane dotyczą, podania swojego nazwiska naszym usługodawcom. W takich przypadkach informujemy Osoby, których dane dotyczą, o niniejszej Polityce oraz wykorzystaniu danych przy okazji pierwszego kontaktu lub nie później niż 1 miesiąc od otrzymania Danych Osobowych.

6. Wybór – odbiorcy

Może się zdarzyć, że od czasu do czasu będziemy zmuszeni ujawnić niektóre dane Osób, których one dotyczą, stosownym osobom trzecim wymienionym poniżej, celem wypełnienia spoczywających na nas obowiązkach wynikających ze stosunków umownych, aby zrealizować nałożone na nas obowiązki prawne lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów, w celu zapewnienia efektywnego prowadzenia naszej działalności.
Każdy odbiorca Danych Osobowych lub osoba trzecia pozyskująca dane od Spółki jest upoważnionym przez nas podmiotem przetwarzającym lub niezależnym administratorem danych, z wyjątkami przewidzianymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
 • Organy podatkowe: Możemy przekazywać Dane Osobowe w sytuacji, gdy zostaniemy do tego zobowiązani przez organy podatkowe.
 • Spółki należące do Grupy: Możemy przekazywać Dane Osobowe innym podmiotom należącym do Grupy Spółki lub do jednego z naszych usługodawców, w celach związanych ze stosunkiem łączącym Osobę, której dane dotyczą, ze Spółką.
 • Sprzedaż Spółki: Dane Osobowe zostaną ujawnione wobec nabywców lub potencjalnych nabywców składników przedsiębiorstw Spółki oraz ich doradców, jeżeli byłoby to konieczne w związku z taką transakcją i w wymaganym przez nią zakresie.
 • Żądania organów administracji rządowej: Ujawnimy także osobom trzecim wszelkie wskazane Dane Osobowe, w odpowiedzi na nakaz organu administracji lub sądu, w tym w oparciu o odpowiednie wezwania do stawiennictwa w sądzie, nakazy przeszukania lub inne podobne żądania skierowane przez organy administracji publicznej.
 • Postępowanie sądowe: Ujawnimy Dane Osobowe, w niezbędnym do tego zakresie, jeżeli będzie to konieczne w celu ustalenia lub wykonania przysługujących nam praw lub do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej lub cudzej organizacji ;a także jeśli będzie to konieczne, w wymaganym zakresie w związku z postępowaniem sądowym w odpowiedzi na żądanie do ujawnienia w zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy o ochronie danych osobowych. Informacje te mogą zostać ujawnione przez Spółkę lub usługodawcę lub też podmiot należący do Grupy Mindray, który przechowuje te dane na swoich serwerach.
 • Przekazanie transgraniczne: Jeżeli spełnione są jeden lub więcej z wymienionych niżej warunków, jesteśmy uprawnieni do przekazania Danych Osobowych do miejsc podlegających jurysdykcji państw spoza UE, które mogą, ale nie muszą przewidywać odpowiednich przepisów prawa chroniących w wystarczający sposób wykorzystywanie Danych Osobowych:

  (a) jurysdykcja spoza UE znajduje się w wykazie decyzji Komisji UE o zapewnieniu przez państwo trzecie odpowiedniego stopnia ochrony; lub
  (b) spółka podjęła środki w postaci odpowiednich zabezpieczeń dla Osoby, której dane dotyczą, na które mogą składać się wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez organ nadzorczy, standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub przyjęte przez organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję Europejską, kodeksy postępowania zatwierdzone przez organ nadzorczy lub Komisję Europejską, mechanizm certyfikacji zatwierdzony przez organ nadzorczy lub klauzule umowne zatwierdzone przez organ nadzorczy.

  Prosimy zwrócić uwagę na to, że w braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 RODO, Spółka może nadal przekazać Dane Osobowe do państwa trzeciego, wyłącznie jeżeli spełnione są następujące warunki:

  a) Osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którym- ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń- może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na to zgodę;
  b) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Osobą, której dane dotyczą, a Spółką lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie Osoby, której dane dotyczą;
  (c) przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie Osoby, której dane dotyczą, między Spółką a inną osobą fizyczną lub prawną;
  (d) przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego;
  (e) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
  (f) przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Osoby, której dane dotyczą, lub innych osób, jeżeli Osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody; lub
  (g) przekazanie następuje się z rejestru, który zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego ma służyć za źródło informacji dla ogółu obywateli i który jest dostępny dla ogółu obywateli lub każdej osoby mogącej wykazać prawnie uzasadniony interes, ale wyłącznie w zakresie, w jakim w danym przypadku spełnione zostały warunki takiego dostępu określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

  Dane Osobowe mogą zostać przekazane i być przetwarzane przez – lub w imieniu – podmiotów Grupy Mindray z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej. Każdy taki podmiot przyjął dla celów ochrony Danych Osobowych Osób, których dane dotyczą, politykę i procedury spójne z zapisami niniejszej Polityki.
 • Bezpieczeństwo państwa: W wyjątkowo rzadkich przypadkach, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa państwa lub spółki, możemy udostępnić Dane Osobowe właściwym organom rządowym, tak jak przewiduje lub umożliwia to prawo.

7. Dalsze przekazywanie danych

Co pewien czas możemy przekazywać Dane Osobowe osobom trzecim spoza Unii Europejskiej, pod warunkiem jednak, że ta osoba trzecia (czy to administrator, czy podmiot przetwarzający dane) zapewniła odpowiednie zabezpieczenia. Odpowiednie zabezpieczenia mogą zostać zapewnione poprzez: (1) wiążące reguły korporacyjne lub (2) standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej.

8. Warunki przekazania lub ujawnienia

W sytuacji, gdy Spółka udostępnia informacje osobowe innemu podmiotowi, Spółka wymaga od tego podmiotu wyrażonego na piśmie potwierdzenia, że:
 • Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów, do jakich przedmiotowe informacje są udostępniane,
 • udostępnione Dane Osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom spoza Spółki,
 • będzie on stosować racjonalne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych, a także
 • dochowa on wszelkich przewidzianych właściwymi przepisami wymogów.

9. Bezpieczeństwo

Spółka wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić fizyczne, proceduralne i techniczne bezpieczeństwo swoich biur, systemów informacyjnych oraz instalacji przechowywania danych, aby zabezpieczyć Dane Osobowe przed ich utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, przypadkowym ujawnieniem, zmodyfikowaniem lub zniszczeniem. Ograniczamy dostęp do Danych Osobowych do tych osób, które potrzebują dostępu do tych informacji, by udzielić nam pomocy w wypełnianiu naszych obowiązków i zobowiązań.

Spółka wymaga od pracowników dysponujących dostępem do Danych Osobowych, by utrzymywali je oni w poufności, korzystali z nich jedynie wtedy, gdy jest to potrzebne, i nie korzystali z nich lub nie ujawniali ich osobom trzecim, jeżeli nie jest to przewidziane niniejszą Polityką, lub dozwolone czy wymagane przez właściwe przepisy prawa. Naruszenie tych wymogów, takie jak nieuprawnione, nieproporcjonalne lub nadmierne ujawnianie Danych Osobowych dotyczących osób fizycznych, traktowane będzie jako poważne wykroczenie i objęte postępowaniem dyscyplinarnym zgodnie z procedurami przewidzianymi przez Spółkę.

Osoby, których dane dotyczą, przyjmują do wiadomości, że przekazywanie danych za pomocą sieci Internet nie jest nigdy całkowicie bezpieczne czy wolne od błędów. Z tego powodu nie możemy i nie będziemy gwarantować bezpieczeństwa Danych Osobowych udostępnionych nam przez Osobę, której dane dotyczą, za pośrednictwem sieci Internet. W związku z powyższym, w przypadku udostępniania Danych Osobowych za pośrednictwem sieci Internet, Osoba, której dane dotyczą, musi zważyć korzyści i ryzyka związane z takim udostępnianiem.

10. Rzetelność i poprawność danych

Spółka dokłada starań, by gromadzone przez nią były wyłącznie Dane Osobowe istotne dla celów, do których mają one zostać wykorzystane, jak wskazano wyżej. Spółka dokłada również starań, by zapewnić, że Dane Osobowe nie są przetwarzane w sposób niezgodny z celami, dla których zostały zgromadzone lub na które zgodę wyraziła osoba, której dane dotyczą.

W zakresie niezbędnym dla tych celów, Spółka podejmie rozsądne kroki w celu zapewnienia, że wszystkie Dane Osobowe są rzetelne, dokładne, kompletne i aktualne.

11. Prawa Osób, których dane dotyczą

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i w przewidzianych nimi granicach, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
 • dostępu i żądania wydania kopii Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu (z pewnymi ograniczeniami wskazanymi w RODO) (prawo dostępu);
 • żądania uzupełnienia lub sprostowania Danych Osobowych, co do których wykazano, że są niedokładne lub niekompletne, w zakresie dopuszczalnym lub wymaganym przez właściwe przepisy prawa (prawo do sprostowania danych);
 • żądania usunięcia jego/jej Danych Osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”);
 • wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia lub przetwarzania jego/jej Danych Osobowych (prawo do sprzeciwu);
 • wycofania zgody na przetwarzanie jego/jej Danych Osobowych, jeżeli zgoda była warunkiem ich przetwarzania (prawo do wycofania zgody);
 • złożenia skargi do właściwego lokalnie organu ochrony Danych Osobowych w kraju jego/jej zamieszkania, a dotyczącej przetwarzania jego/jej Danych Osobowych;
 • przeniesienia, skopiowania lub przekazania Danych Osobowych z bazy danych Spółki do innej (prawo do przenoszenia danych); a także
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania).
Jeżeli Osoba, której dane dotyczą, życzy sobie skorzystać z któregokolwiek z wymienionych wyżej praw, powinna skontaktować się z nami korzystając z danych udostępnionych poniżej w dziale „Jak się z nami kontaktować”. Wszelkie żądania będziemy opracowywać w czasie przewidzianym we właściwych przepisach (a jeżeli okresy takie nie są zdefiniowane, w rozsądnym czasie).

12. Przechowywanie Danych Osobowych

Przechowujemy i usuwamy Dane Osobowe będące w formie papierowej lub elektronicznej, pozwalającej na identyfikację Osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których dane te są przetwarzane, a także zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszą Polityką. Dane Osobowe mogą być również przechowywane w chmurze, na serwerze położonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Będziemy również przechowywać określone Dane Osobowe, jeśli będzie to konieczne aby zapobiec oszustwom, chronić się przed odpowiedzialnością prawną, umożliwić nam zastosowanie dostępnych środków zaradczych lub ograniczenie wszelkich grożących nam szkód, lub też gdy w dobrej wierze przyjmiemy, że określony nakaz, prawo, regulacja, orzeczenie czy wytyczna takiego przechowywania wymagają.

13. Administratorzy danych – jak się z nami skontaktować

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. i Mindray Medical Poland Sp. oz.o. są współadministratorami Danych Osobowych, zgodnie z art. 26 RODO.

Adres SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. to: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, Chińska Republika Ludowa
Addres Mindray Medical Poland Sp. oz.o. to: Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, Poland

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych w dziale 11 i skontaktować się z administratorem danych, prosimy pisać na adres privacy.pl@mindray.com lub na adres wskazany powyżej.
Mindray Account

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Zapomniałem hasła
x

Otwórz aplikację Wechat i zeskanuj kod QR. Otwórz stronę internetową i Udostępnij.