Nowości> Centrum prasowe

Biuletyn Biochemiczny, część 3: Znaczenie oprogramowania korygującego wpływ nadmiernego zużycia substratu podczas przebiegu reakcji w automatycznych analizatorach biochemicznych Mindray

Mindray 2021-03-11

Gong Xiaolin
Centralne Laboratorium Kliniczne w Szanghaju

Kiedy wątroba, serce i inne organy ludzkiego ciała ulegają uszkodzeniu w stopniu krytycznym, uwalniane są duże ilości aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy asparaginianowej (AST), kinazy kreatynowej (CK) i innych enzymów, co znacznie zwiększa ich stężenie we krwi obwodowej. W takich okolicznościach stężenie enzymów znacznie przekracza liniowy zakres odczynnika. Jest bardzo prawdopodobne, że substraty w odczynniku zużywają się bardzo szybko, co prowadzi do nie liniowego przebiegu reakcji i powoduje fałszywe zaniżenie wyników.

Analizatory biochemiczne z serii Mindray BS posiadają oprogramowanie korygujące wpływ nadmiernego zużycia substratu podczas przebiegu reakcji. W momęcie gdy analizator wykryje nadmierne zużycia substratu podczas reakcji, uruchomi funkcję wydłużenia liniowości, wykorzystując punkty fotometryczne i liniową zmianą domyślnego czasu reakcji (lub czasu opóźnienia), aby obliczyć stosunek ∆A/min i obliczyć odpowiednie wyniki.

Automatyczny system biochemiczny BS-2000M2 to modułowy aparat do analizy biochemicznej opracowane samodzielnie przez firmę Shenzhen Mindray Medical Bioelectronics Co., Ltd. Przy użyciu urządzenia BS-2000M2 można wykonać serię rutynowych testów chemicznych, takich jak ALT, AST, ALP, GGT, LDH, α-HBDH, CK, CK-MB, α-AMY i UREA o wysokim stężeniu analitów pozwalających ocenę urządzenia BS-2000M2 i jego zastosowanie u pacjetów z wynikami wysoko patologicznymi w praktyce klinicznej.

Materiał i metoda

Źródło próbek

Zespół badawczy pobrał próbki surowicy od pacjentów szpitala Zhongshan przy Uniwersytecie Fundan w dzielnicy Xuhui, którzy byli leczeni zarówno ambulatoryjnie, jak i hospitalizowanych. Łącznie pobrano 63 próbki o wysokim stężeniu analitów, takich jak ALT, AST, ALP, GGT, LDH, α-HBDH, CK, CK-MB, α-AMY i UREA. Stężenie tych analitów dzieli się na trzy kategorie: w zakresie liniowej wartości granicznej, około liniowej wartości granicznej i powyżej liniowej wartości granicznej. W żadnej próbce nie stwierdzono widocznej hemolizy i lipemii.

Analizator i odczynniki

Analizator biochemiczny BS-2000M2 oraz oryginalne zestawy odczynników, kalibratorów i kontroli jakości do oznaczania ALT, AST, ALP, GGT, LDH, α-HBDH, CK, CK-MB, α-AMY i UREA zostały zakupione od firmy Shenzhen Mindray Medical Bioelectronics Co., Ltd.

Metodologia

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić kalibrację i konserwację urządzenia w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Należy upewnić się, że wszystkie elementy analizy znajdują się w obowiązującym okresie ważności kalibracji, a wyniki kontroli jakości zawierają się w wyznaczonym zakresie.

Podstawowa zasada funkcji wydłużania liniowości dla testów enzymatycznych polega na tym, że po zakończeniu reakcji system wyszukuje punkty absorbancji świadczące o nadmiernym zużyciu substratu podczas przebiegu reakcji. Jeśli liczba punktów absorbancji ze zmianą liniową w czasie reakcji (N) wynosi 1 lub 0, system uruchomi funkcję wydłużenia liniowego i znajdzie liniowe punkty absorbancji bez nadmiernego zużycia substratu podczas przebiegu reakcji, a następnie obliczy wartość △A/min tych punktów i poda wynik obliczeń (Rysunek 1). Jeśli ten wynik obliczeń przekroczy górną granicę liniowości odczynnika, zostanie oznaczony symbolem „>”. Jeśli liczba punktów absorbancji ze zmianą liniową w czasie opóźnienia (N) nadal wynosi 1 lub 0, system nie będzie mógł obliczyć wyniku pojawi się oznaczenie „ENC” wskazujące na błąd. Następnie system uruchomi automatyczne rozcieńczanie i powtórzy badanie próbki w trybie automatycznego rozcieńczenia aby uzyskać prawidłowy wynik.

Rysunek 1: Zasada działania funkcji liniowego wydłużenia enzymu

Omówienie

Na sprawność kliniczną analizatora biochemicznego wpływa wiele czynników, takich jak sam aparat, wydajność odczynnika, zintegrowany protokół aplikacji , identyfikowalność producenta, codzienna kalibracja i konserwacja w laboratorium itp. Wybierając analizator biochemiczny, laboratorium powinno upewnić się, że urządzenie zapewnia opcję monitorowania nadmiernego zużycia substratu podczas przebiegu reakcji w badaniach kinetycznych.

W niniejszym badaniu udowodniono przydatność funkcji wydłużania liniowości w analizatorze BS-2000M2. Wyniki wykazały, że górne granice zgłoszonego zakresu dziesięciu badań zostały wydłużone odpowiednio do 3339 U/L, 7411 U/L, 3407 U/L, 3945 U/L, 7646 U /L, 9783 U/L, 14106 U/L, 3296 U/L, 9700 U/L i 54 mmol/L (Tabela 1). Można wywnioskować, że w każdym badaniu, gdy wynik jest niższy niż maksimum wymienione powyżej, względne odchylenie między wynikiem obliczonym z użyciem funkcji wydłużenia liniowości a wynikiem powtórzonego badania po rozcieńczeniu jest klinicznie dopuszczalne. Ponadto w trakcie badania nie odnotowano fałszywego ostrzeżenia ani pominięcia strat substratu.

Parametr Górna granica zakresu liniowości odczynnika Górna granica zakresu pomiaru z funkcją wydłużenia liniowości Najwyższe klinicznie widoczne stężenie Wielkość próbki Odsetek próbek w zakresie pomiaru (%)
ALT(U/L) 1000 3339 1232 63946 100.00
AST(U/L) 800 7411 4708 45245 100.00
ALP(U/L) 800 3407 2338 42387 100.00
GGT(U/L) 650 3945 3464 42326 100.00
LDH(U/L) 1000 7646 6877 21161 100.00
α-HBDH(U/L) 1000 9783 4829 19497 100.00
CK(U/L) 1000 14106 30764 11097 99.96
CK-MB(U/L) 600 3296 1299 8877 100.00
α-AMY(U/L) 1500 9700 3463 8126 100.00
UREA(mmol/L) 40 54 139 45963 99.97

Tabela 1: Zakres pomiaru 10 parametrów chemicznych metodą reakcji kinetycznej

Rysunek 2: Wskaźnik poziomu ubytku substratu ALT i opcjonalna funkcja wydłużenia liniowości dla enzymów w oprogramowaniu.

Wniosek

Podsumowując, funkcja wydłużenie liniowości podczas oznaczania enzymów na analizatorze biochemicznym BS-2000M2 znacznie rozszerza zakres pomiaru, co skutecznie zmniejsza ryzyko uzyskania fałszywie ujemnych wyników w przypadku próbek o wysokim stężeniu, obniża częstotliwość powtórnych badań i skraca czas analizy próbki.

Podziękowania

Szczególne podziękowania należą się Song Yunxiao z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w szpitalu Zhongshan przy Uniwersytecie Fundan w dzielnicy Xuhui za pomoc w zebraniu próbek wykorzystanych w tym badaniu.

Artykuł został opublikowany po raz pierwszy w „Laboratory Medicine”, wydanie 32/9, wrzesień 2017 roku.

Oryginalny tytuł: Substrate Depletion Limit Parameters: Role of substrate depletion limit parameters in BS-2000M2 automatic chemistry analysis system

Niniejszy artykuł jest tylko częścią oryginalnego tekstu. Odpowiednie dane i pełną treść artykułu można znaleźć w oryginalnym tekście.