Nowości> Centrum prasowe

Hemabook, Rozdział 3: Ryzyko oznaczeń niskiego poziomu płytek krwi

Mindray 2020-10-30

Pacjenci z niskim poziomem płytek krwi są narażeni na krwawienie w narządach wewnętrznych, co może nawet zagrażać ich życiu.

Według profesora Giuseppe Lippi’ego, nie ma obecnie uniwersalnych, ogólnie przyjętych progów dla przetaczania krwi[1] Stopnie dokładności i precyzji automatycznych analizatorów hematologicznych są jednak niezadawalające, szczególnie w dolnym zakresie małopłytkowości, tj.<50×109/L.

Obecne wytyczne i zalecenia nie podają uzgodnionej dolnej wartości progowej dla transfuzji płytek krwi w wielu różnych sytuacjach klinicznych, co przedstawiono w poniższej tabeli.[1]

Skróty: SIMTI: Włoskie Stowarzyszenie Medycyny Transfuzji i Immunochematologii; GMA: Niemieckie Stowarzyszenie Medyczne; AABB: Amerykańskie Stowarzyszenie Banków Krwi; BCSH: Brytyjski Komitet ds. Standardów w Hematologii; TMAG: Grupa Doradcza ds. Medycyny Transfuzji Kolumbii Brytyjskiej; WHO: Światowa Organizacja Zdrowia; ARC: Amerykański Czerwony Krzyż
*Jedynie w przypadku krwawienia okołooperacyjnego

Oznaczenie niskiego poziomu płytek krwi odgrywa również ważną rolę w ocenie skuteczności przetaczania płytek krwi. W najbardziej powszechnych wzorach dotyczących przetaczania krwi, obejmujących parametry, takie jak wzrost liczby płytek krwi po przetoczeniu (PPI), procentowy wzrost płytek krwi (PPR) i skorygowany wskaźnik wzrostu płytek krwi po przetoczeniu (CCI), bezwzględna liczba płytek krwi jest jednym z kluczowych czynników obliczeniowych[2]. Większość lekarzy przy podejmowaniu decyzji wybiera spośród nich oszacowaną liczbę przetoczonych płytek krwi i średnią powierzchnię ciała do obliczenia wskaźnika CCI. Bezwzględny wzrost liczby płytek krwi większy niż 10 × 109/l po 1 lub 24 godzinach oznacza pomyślne przetoczenie krwi, co jest spójne z wcześniejszym wzorem[3].

Wyniki badania liczby płytek krwi nadal stanowią podstawy podejmowania decyzji o przetoczeniu płytek krwi, jednak analizatory hematologiczne, a zarazem wykorzystywane w nich metody, wykazują odmienne możliwości analityczne. Grupa Robocza ds. Hematologii Diagnostycznej Włoskiego Stowarzyszenia Chemii Klinicznej, Kliniczna Biologii Molekularna (ang. Diagnostic Hematology of the Italian Society of Clinical Chemistry, Clinical Molecular Biology)

Czterysta osiemdziesiąt sześć próbek krwi obwodowej pobranych do probówek z antykoagulantem K3EDTA przeanalizowano z wykorzystaniem systemów ABX Pentra, ADVIA2120i, BC-6800, BC-6800Plus, Cell-DYN Sapphire, DxH800, XE-2100, XE-5000 i XN-20 z funkcją PLT-F.

TABELA 1 Analizatory hematologiczne i metody pomiaru płytek krwi

TABELA 2 Kontaminacja (CO) i dolna granica kwantyfikacji (LoQ)


Współczynniki kontaminacji (CO) analizatorów BC-6800 i BC-6800Plus spełniają wymagania, które są najniższe w grupie. Granica kwantyfikacji (LoQ) dla pomiarów PLT-O na analizatorach BC-6800 i BC-6800Plus jest niższa niż w przypadku pomiaru PLT-I, a granica kwantyfikacji dla pomiaru PLT-O na analizatorze BC-6800Plus wynosi zaledwie 4x109/l, czyli mniej niż w przypadku pomiaru PLT-O w systemie XN-20 stanowiącego odpowiednik pomiaru PLT-F w systemie XN-20. Co ciekawe, granica kwantyfikacji pomiaru PLT-I w systemie XN-20 jest niższa niż w przypadku pomiaru PLT-O.Ogólnie mówiąc, spadek precyzji w oznaczeniach parametru %CV rośnie wraz ze spadkiem liczby płytek krwi. W części wykresu B (dokładność PLT-O), analizator BC-6800 Plus wykazał najniższą wartość CV przy wszystkich poziomach stężenia. W abstrakcie sytuację tę opisano w następujący sposób: żaden analizator hematologiczny nie wykazał pożądanej wartości CVAPSdla liczby płytek krwi mniejszej niż 50.0 × 109/l z wyjątkiem systemów Cell-DYN Sapphire (CV 3,0% ze średnią wartością PLT-O wynoszącą 26.7 × 109/l), XN-20 (CV 2,4% ze średnią wartością PLT-F wynoszącą 21.5 × 109/l) i BC-6800Plus (CV 1,9% ze średnią wartością PLT-O wynoszącą 26.5 × 109/l).

Spośród komórek krwi obwodowej, płytki krwi są najmniejsze, jednak z punktu widzenia populacji ich stężenie odgrywa istotną rolę w hemostazie. W celu uwzględnienia ryzyka krwawienia spowodowanego małą liczbą płytek krwi, Mindray wprowadził wielopostaciową technologię PLT-O (SF Cube) zapewniającą prawidłowość oznaczeń próbek z małopłytkowością. Platforma PLT-O jest dostępna w automatycznych analizatorach hematologicznych Mindray z serii BC-6000 i w liniach do analizy komórkowej CAL 8000/6000.

Piśmiennictwo:

[1] Platelet Transfusion Thresholds: How Low Can We Go in Respect to Platelet Counting? Lippi G, Favaloro EJ, Buoro S. Semin Thromb Hemost. 2019 Sep 28. doi: 10.1055/s-0039-1696943. [Epub ahead of print]
[2] Rebulla P. Formulae for the definition of refractoriness to platelet transfusion. Transfus Med 1993;3(1):91–3.
[3] Hod E, Schwartz J. Platelet transfusion refractoriness. Br J Haematol 2008;142(3): 348–60.