Studium przypadku

2020-04-08
Wg. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pandemia COVID-19 rozprzestrzeniła się już na 209 krajów, a wirus zainfekował już ponad 1,174,855 i doprowadził do zgonu prawie 64,471 osób na całym świecie (dane z dn. 6 kwietnia 20202 r.) [1].

Chociaż większość potwierdzonych przypadków chorych na koronawirusa przechodzi infekcję w sposób nieinwazyjny, istnieje grupa pacjentów, u których wystąpi niewydolność oddechowa, wstrząs septyczny lub dysfunkcja wielonarządowa, zagrażające życiu. WHO szacuje, że globalny wskaźnik śmiertelności w przypadku COVID-19 wynosi około 3,4% populacji świata[1]. Wczesna identyfikacja wskaźników odróżniających chorych w stanie ciężkim od pacjentów w stanie umiarkowanym, może ułatwić szybsze interwencje medyczne takie jak intensywna opieka nad chorymi w stanie krytycznym, obniżając w ten sposób śmiertelność i optymalizując wykorzystanie skrajnie obciążonych zasobów medycznych.

Objawy umiarkowanych i poważnych przypadków zarażonych COVID-19
Czy test hematologii podstawowej może dostarczyć użytecznych informacji klinicznych, które pomogą lekarzom zidentyfikować ciężką chorobę i poprawić leczenie pacjentów COVID-19?

Badania nad możliwymi wskaźnikami CBC dla ciężkich przypadków COVID-19 zostały przeprowadzone przez nasz zespół laboratoryjny w Szpitalu Centralnym w Jingzhou, wyznaczonym do leczenia pacjentów COVID-19. 182 próbki krwi pobrane od 45 potwierdzonych pacjentów z koronawirusem zostały przebadane pod kątem pełnej morfologii krwi (CBC + DIFF) na analizatorze Mindray BC-6800.
Uwaga: jest to badanie retrospektywne, mamy nadzieję, że jego wynik dostarczy lekarzom pierwszego kontaktu użytecznych informacji do identyfikacji pacjentów COVID-19, u których istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju ciężkiej, a nawet śmiertelnej choroby. 

Wszystkie 182 próbki zostały podzielone na 144 przypadki umiarkowane i 38 ciężkich, w zależności od stanu zdrowia pacjenta w momencie pobierania każdej próbki, w oparciu o standardy z 6 części Tymczasowych Kryteriów Diagnozowania i Leczenia COVID-19, opublikowanych 19 lutego 2020 r [2]. Analizie poddano różnicę między wynikami badań przypadków umiarkowanych i ciężkich, co doprowadziło do prognozowania możliwej wartości granicznej w przewidywaniu pogorszenia stanu zdrowia chorego.
Wyniki

Na podstawie porównania testów CBC z umiarkowanych i ciężkich przypadków można stwierdzić,że w miarę pogarszania się stanu pacjenta:

liczba białych krwinek (WBC) i liczba neutrofili (NEU#) nadal rośnie; 
(LYM#) maleje w sposób progresywny;
wzrost stosunku neutrofilów do limfocytów (NLR);
Pojawia się szerokość dystrybucji czerwonych krwinek (RDW-SD).


Parametry CBC mogą pomóc w identyfikacji pacjentów z ciężką i umiarkowaną postacią COVID-19. 

Pierwszy wykres przedstawia krzywą charakterystykę pracy analizatora (ROC) rozróżniającą ciężkie przypadki COVID-19 od umiarkowanych przy zastosowaniu parametrów hematologicznych. Przedstawione tu próbki dodatnie to wyniki CBC w ciężkich przypadkach, natomiast ujemne to te w umiarkowanych. Wyniki pokazują, że NLR jest najlepszym pojedynczym parametrem do odróżnienia przypadków ciężkich od umiarkowanych, a jego powierzchnia pod krzywą (AUC) wynosi 0,89.

Krzywa charakterystyki pracy analizatora (ROC) to sposób na porównanie testów diagnostycznych. Jest to wykres wskaźnika prawdziwie dodatniego w stosunku do wskaźnika fałszywie dodatniego. Wykres ROC pokazuje zależność między czułością i specyficznością. Na przykład, spadek czułości powoduje wzrost specyficzności.

Ze względu na oczywiste różnice RDW-SD pomiędzy umiarkowanymi i ciężkimi przypadkami, stwierdza się regresję liniową NLR i RDW-SD, z AUC na poziomie 0,94. Gdy wartość graniczna wynosi 1,06, czułość odróżniania przypadków umiarkowanych od ciężkich wynosi 90%, a swoistość 84,7%. Oznacza to, że gdy wynik NLR i RDW-SD jest większy niż 1,06, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w razie dalszego pogorszenia się stanu pacjenta należy go uważnie obserwować i w razie potrzeby przyjąć do OIT. Wynik ten może dostarczyć cennych informacji ułatwiających podejmowanie szybszych i dokładniejszych decyzji klinicznych, co prowadzi do poprawy wyników leczenia pacjenta.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przeanalizowano zmiany w wynikach testu CBC 45 pacjentów COVID-19 na różnych etapach. Tendencja LYM# jest zgodna z tą opisaną w 6 części Tymczasowych Kryteriów Diagnozowania i Leczenia COVID-19. Ponadto, zespół badawczy prowadzony przez prof. Nanshana Zhonga, członka Chińskiej Akademii Inżynierskiej i eksperta w dziedzinie chorób układu oddechowego, opublikował badanie na 1099 przypadkach COVID-19, które pokazuje, że proporcjonalny spadek limfocytów osiągnął 82,1%. [3]

Dla parametru NLR wynik tego badania odpowiada trendowi opisanemu w artykule: Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Predicts Severe Illness Patients with 2019 Novel Coronavirus in the Early Stage, przedruk opublikowany przez Pekiński Szpital Ditan na platformie medRxiv. W artykule zwrócono uwagę, że NLR może być stosowany jako parametr wczesnego ostrzegania o możliwym ostrym pogorszeniu stanu zdrowia pacjentów z COVID-19.
 

Uwaga: Badanie to nie zostało jeszcze opublikowane. Bądź na bieżąco w celu uzyskania dalszych informacji i danych.
O autorze
Przypisy:
[1]. WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (6.04.2020r.)
[2]. Provisional Criteria for Diagnosis and Treatment of COVID-19, the 6th Edition, Office of the National Health Commission (NHC), PRC & National Administration of Traditional Chinese Medicine, published on 19th February 2020.
[3]. Wei-jie Guan, Zheng-yi Ni, Nan-shan Zhong ,et al. Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China [J]. medRxiv preprint doi: https://- doi.org/10.1101/2020.02.06.20020974.
[4]. Jingyuan Liu, Yao Liu, Pan Xiang et al. Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Predicts Severe Illness Patients with 2019 Novel Coronavirus in the Early Stage[J]. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.10.20021584.


x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.