Warunki korzystania z serwisu

Akceptacja warunków
Uzyskując dostęp do tej witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na następujące warunki. Jeśli nie rozumiesz ani nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. i / lub podmioty stowarzyszone (zwane łącznie „Mindray”) zastrzegają sobie prawo do aktualizacji WARUNKÓW KORZYSTANIA („WK”) w dowolnym momencie bez powiadomienia. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień WK, Mindray ma prawo dochodzić prawnych i uczciwych środków prawnych. W przypadku konfliktu chińskich i angielskich wersji niniejszych Warunków, ma zastosowanie wersja angielska.

1. Zastrzeżenie

Ta strona i dostępne za jej pośrednictwem treści są udostępniane na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia, projekty, dane, opinie, sugestie, strony internetowe lub linki itp. („Materiały i informacje”) służą wyłącznie jako odniesienie. Mindray nie udziela żadnej gwarancji ani gwarancji dokładności, kompletności, wystarczalności, terminowości ani niezawodności materiałów i informacji w Witrynie, a Mindray nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pomyłki lub pominięcia w nich zawarte. Ponadto wszelkie poleganie przez Ciebie na materiałach i informacjach w tej Witrynie odbywa się na własne ryzyko; Mindray nie ponosi odpowiedzialności. Mindray zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji i usuwania materiałów i informacji na tej stronie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.
Linki do stron internetowych lub adresy stron trzecich są wyłącznie dla twojej wygody, a nie w celu promocji lub poparcia jakichkolwiek wyświetlanych produktów lub usług. Mindray nie udziela żadnych gwarancji ani gwarancji dokładności, kompletności, wystarczalności, terminowości ani wiarygodności jakichkolwiek materiałów i informacji znalezionych za pośrednictwem takich łączy.
W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Mindray zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub braku naruszenia. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z tej witryny, w tym całej treści, danych lub oprogramowania rozpowszechnianego, pobieranego lub dostępnego z lub za pośrednictwem witryny, odbywa się na twoje wyłączne ryzyko. Rozumiesz i zgadzasz się, że będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody w firmie, systemie komputerowym lub utratę danych, które wynikają z pobierania takich treści, danych i / lub oprogramowania.

2. Twoje korzystanie z tej witryny

Nie będziesz używać tej Witryny i / lub Treści Witryny w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych przez WK, w związku z jakimikolwiek nielegalnymi celami, lub w celu nakłaniania do wykonania jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub działań naruszających prawa Mindray lub jakakolwiek strona trzecia.
Nie będziesz uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części tej Witryny, ani do żadnych usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, ani do żadnych innych systemów lub sieci podłączonych do dowolnego serwera Mindray.
Korzystając z tej witryny i jej treści, zgadzasz się przestrzegać obowiązujących przepisów i przestrzegać zasad etyki społecznej. Nie będziesz używać tej Witryny i jej treści do produkcji, czytania, kopiowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, które są nielegalne, naruszania praw innych osób lub zakłócania porządku społecznego i podważania stabilności społecznej. Nie będziesz korzystać z tej witryny i jej treści w celu angażowania się w działania zagrażające bezpieczeństwu cybernetycznemu i systemowi komputerowemu.

3. Oświadczenia dotyczące praw autorskich i znaków towarowych

Mindray jest właścicielem praw autorskich do tej witryny i całej jej zawartości, w tym między innymi tekstu, projektu, zdjęć, grafiki, interfejsów i kodu, dokumentów oraz ich wyboru i rozmieszczenia, które są chronione jako kompilacje na mocy przepisów o prawie autorskim PR Chiny i inne kraje. Bez uprzedniej pisemnej zgody Mindray żadna część lub całość jakichkolwiek materiałów i informacji w Witrynie nie może być kopiowana, powielana, dostosowywana, tłumaczona, udostępniana, dystrybuowana, odtwarzana, łączona lub przesyłana za pomocą superlinków, przechowywana w celu wyszukiwania informacji system lub używany do celów komercyjnych, w tym do wszelkich prac pochodnych.
Znaki towarowe, logo, hasła i znaki usługowe wyświetlane na tej stronie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Mindray, jej licencjodawców lub dostawców treści lub innych stron trzecich w Chinach i innych krajach. Żadne elementy na tej stronie internetowej nie będą traktowane ani interpretowane jako dorozumiana lub wyraźna licencja lub prawo do używania jakiegokolwiek znaku handlowego na tej stronie.

4. Oświadczenia dotyczące produktów lub usług, które mają być świadczone

Materiały i informacje dostarczane za pośrednictwem tej witryny są dystrybuowane na arenie międzynarodowej, ale nie wszystkie produkty lub usługi znajdujące się na tej stronie są koniecznie dostępne w twoim kraju lub regionie. Skontaktuj się z lokalnymi przedstawicielami handlowymi lub agentami, aby upewnić się, że są dostępne odpowiednie produkty lub usługi.

5. Prywatność

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Mindray może wykorzystywać dane zebrane w trakcie naszej relacji do celów określonych w naszej Polityce prywatności, która jest włączona przez odniesienie, tak jakby była w pełni określona w niniejszych Warunkach korzystania. Jeśli chcesz mieć dostęp do informacji, które posiadamy na Twój temat, lub jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany lub jeśli nie chcesz otrzymywać informacji od Mindray, postępuj zgodnie z procedurą aktualizacji opisaną w naszej Polityce prywatności.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

Ani Mindray, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, dyrektorów, agentów, pracowników lub innych przedstawicieli nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe, karne i / lub przykładowe szkody, w tym między innymi utratę zysków lub przychodów, utrata danych i / lub utrata działalności gospodarczej, w związku z niniejszą Witryną lub korzystanie lub niemożność korzystania z tej Witryny, lub poleganie na treściach w niej zawartych, nawet jeśli Mindray zostanie poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. O ile Mindray nie uzgodni inaczej w formie pisemnej w jakiejkolwiek umowie sprzedaży, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Mindray nie ponosi odpowiedzialności za materiały tej strony internetowej, niezależnie od przyczyny odpowiedzialności lub teorii deliktowej, na której opiera się.

7. Obowiązujące prawo i rozwiązywanie sporów

Zgadzasz się, że twój dostęp i wszystkie powiązane działania w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem będą regulowane, interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej. Zgadzasz się, że wszelkie spory między stronami wynikające z lub w związku z niniejszym WK lub twoim dostępem oraz wszystkimi powiązanymi działaniami na lub za pośrednictwem tej strony internetowej będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Shenzhen w prowincji Guangdong w Chińskiej Republice Ludowej.